היום פרסם משרד הפנים את תזכיר חוק הרשויות המקומיות (הפיכת המועצות המקומיות לעיריות), התשפ"ד-2024.

התזכיר מאפשר לבטל את פקודת המועצות המקומיות ולהשאיר שני סוגים מרכזיים של רשויות מקומיות: עיריות ומועצות אזוריות. עוד קובע התזכיר שהחוק הקיים על עיריה יחול גם על מועצה מקומית.

מטרת החוק המוצע

כיום חלק מהרשויות המקומיות העירוניות מוגדרות כעיריות וחלקן מוגדרות כמועצות מקומיות, ועל כל סוג חל חוק אחר – ללא כל הצדקה אמיתית להבדל בין הסוגים. מצב דברים כאמור המביא לקיומם של הסדרים שונים על גופים מוניציפאליים דומים, מייצר חוסר ודאות ואי-בהירות בכל הנוגע לתחולת הדין החל במקרה מסוים, ואף לסרבול וחוסר יעילות בהיבטים של אסדרת פעילות הרשות המקומית.

בהצעת החוק מוצע לקבוע

כי המועצות המקומיות בישראל (שאינן מועצות אזוריות או מועצות תעשייתיות) תהיינה לעיריות. העירייה שתוקם תחליף את המועצה המקומית שקדמה לה לכל עניין.

בשל קיומם של הבדלים מסוימים בדין החל וכהוראת מעבר, מוצע לקבוע שהחוק ייכנס לתוקפו רק 90 יום אחרי פרסומו; וכי במהלך תקופה של שנה מיום תחילתו – יוכל לקבוע שר הפנים כי הוראות מסוימות שחלו על המועצות המקומיות קודם לכן, ימשיכו לחול על העיריות החדשות שמוקמות לפי חוק זה (כולן או חלקן). הסדר זה יאפשר מעבר הדרגתי של המועצות המקומיות להסדר החוקי החדש ככל שיהיה צורך בכך.

בד בבד, מוצע לתקן את פקודת המועצות המקומיות, ולבטל את האפשרות להקים מועצות מקומיות חדשות שכוללות יישוב אחד בלבד; עם זאת, לא מוצע לבטל את הפקודה כדי ליתן מענה ולאפשר את הקמתן ופעולתן של מועצות אזוריות או מועצות תעשייתיות לפי הפקודה.

בנוסף ולצרכי ביצוע התאמה להפיכתן של המועצות המקומית לעיריות, מוצע לערוך כמה תיקונים עקיפים בחוקים שנתנו נציגות שונה לעיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות בגופים שונים – כך שתאוחד ההתייחסות לעיריות ולמועצות המקומיות.

כיום קיימות 122 מועצות מקומיות שבעקבות החוק יהפכו לעיריות ומספר העיריות יגיע ל- 203 עיריות.

נמשיך לעקוב

קרדיט צילום: מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות

דילוג לתוכן